آسکینا سورب نواری بی براون

کد: 0

  • ساختار فیبرهای آلژینات و CMC
  • کاربرد راحت و آسان
  • ظرفیت جذب بالا
  • تشکیل ژل نرم که به طور یکپارچه برداشته می شود ، بدون به جا گذاشتـن اضافات
  • فرآیند جذب عمودی: بدون آسیب به اطراف، بدون maceration لبه های زخم
  • تعویض پانسمان بدون آسیب بافتی

  بینه، یک کلیک تا سلامتی
+ -


آسکینا سورب نواری بی براون

یــک پانســان استـــریل اولیــه‌ی زخــم می‌باشــد کــه حــاوی ۸۵% آلژینـات کلسـیم و ۱۵%کربوکسـی متیـل سـلولز اسـت. به هنگام اگـزودای زخـم بـه ســرعت بـه حالـت ژل در می‌آیـد کـه در نتیجـه‌ی یـک تبـادل یونـی بیـن یون‌ هـای کلسـیم موجـود در پانسـان و یون‌هـای سـدیم موجـود در زخـم می‌باشـد تـا تشـکیل یـک ژل نـرم مرطـوب را بدهـدکـه منجر بـه ترمیـم زخـم گـردد.

موارد مصـرف آسکینا سورب نواری 

 • زخم‌هایی بادرجه ترشح متوسط تا زیاد
 • زخم فشاری
 • زخم شـریانی ووریدی پا
 • زخم دیابتی
 • محل Donor
 • زخم‌های تروماتیک
 • ساییدگی‌ ها
 • سوختگی درجه ۲
 •  زخم‌های پس از عمل

بینه، یک کلیک تا سلامتی

مجله سلامت بینه

سایز

کد محصول

10*10 

2101S

15*15

2102S

34*2.7 

2105S

0

میانگین امتیاز

0%
0%
0%
0%
0%

لطفا برای اضافه کردن نظر وارد حساب کاربری خود شوید